lll
..-
,izaj;jsj;jpd; Kd;ida fle;jfhy kw;iwa
gf;fq;fspw;fhd ,izg;Gf;fspw;F nry;y
,q;Nf mOj;Jf...!
kuz mwptpj;jy;fs;...!
,q;Nf mOj;Jf...!
Myq;fd;W Qhditutu;
Mya jpUg;gzp
mwptpj;jy;!
fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpd;
nghJf;$l;lKk; Gjpa epu;thf rig
njupTk;... ghfk; - 2
May 21, 2017 Sunday 8.30 AM. Scarborough Civic Center ele;jJ vd;d
nfhQ;rkhf njupe;J nfhs;Sq;Nfh...!
fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpd; Gjpa jiytuhf
jpU.rghuj;jpdk; ghyr;re;jpud; mtu;fSk;
cgjiytuhf jpU.ehfypq;fk; FQ;rpjghjk;
mtu;fSk; njupT nra;ag;gl;Ls;sdu;.
fhiu kz;zpd; fle;j E}w;whz;by; irtj;jpd; milahskhfTk;
mwptpd; rpfukhfTk; tpsq;fpa mkuu; tpj;Jthd; K.rghuj;jpdk;
mtu;fspd; rpNu];uGj;jpUk;> fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpd; Muk;g
fhy epu;thf rig cWg;gpduhfTk; flikahw;wpa jpU.rghuj;jpdk;
ghyr;re;jpud; mtu;fSk;> mkuu; (rk;ge;ju;fz;b)ehfypq;fk;
mtu;fspd; Gj;jpuUk;> fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpd; Muk;gfhy
epu;thf rig cWg;gpdUkhd jpU.ehfypq;fk; FQ;rpjghjk;
mtu;fSk; ,d;iwa nghJf;$l;lj;jpd; NghJ kd;wj;jpd;
epu;thfj;jpid jiyikjhq;fp njhlu;e;J elhj;Jtjw;F 21.05.2017
,d;W Qhapw;Wf;fpoik eilngw;w nghJf;$l;lj;jpd; NghJ
nghJr;rigapduhy; gzpf;fg;gl;Ls;sdu;.

fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpd; tuyhw;wpy; kpfkpf mikjpahfTk;>
KiwahfTk;> gq;Fgw;wpa mq;fj;jtu;fs; gaDs;s tifapy; jkJ
fUj;Jf;fis Kd;itf;fTk; toprikj;J GjpanjhU jpUg;gj;jpw;F
,d;iwa nghJf;$l;lk; toprikj;Js;sJ.

mwpe;J nfhs;sg;gl Ntz;ba tplaq;fs; epiwa ,Ue;Jk;
jw;Nghijf;F Njitahd nra;jpfis kl;Lk; njuptpf;fpd;wJ 'vdJ
Cu; fhiuefu;"
jpU.ghyr;re;jpud;
jpU.FQ;rpjghjk;
mwptpj;jy;!
jpU.fNzrd; jpUf;Fkud; mtu;fspd; ,nkapy;
fzf;F 'Kj;J" vdg;gLk; egupdhy;
,af;fg;gLtjhfTk;> 'Kj;J" vd;gtupdhy;
md;whlk; fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpw;F
vjpuhd ngha;gpur;rhuq;fspw;fhf
gad;gLj;jg;gLtjhfTk;> 'Kj;J" vdg;gLgtu;
fdlhtpw;F fhiuefupy; ,Ue;J jdJ nrhe;j
fy;tp jfikfspd; Clhf ,lk; ngau;e;Js;s
NghjpYk; jw;nghOJ jdJ kidtp>
gps;isfs; kw;Wk; ngw;Nwhu;fSldhd
njhlu;Gfis mWj;j epiyapy; jdJ
fy;tpj;jfikfis ,oe;J Ntiyaw;wtuhf
kjk; khw;wj;jpw;F cl;gl;L fhiuefu;
fyhrhuj;jpw;F mg;ghw;gl;l tifapy;
nraw;gl;L tUfpd;whu; vd;gjid
mwpaj;jUfpd;wJ 'vdJ Cu; fhiuefu;"
JiwKfk; Kj;J tpehafu;
Myak; jpUg;gzp!
- Kw;wpYk;
fUq;fw;fspdhy; mikAk;
33 mb cau %y];jhgd
J}gpAk;> midj;J
flTs;fspd; re;epjpfSk;..

- fhiuefupy; tuyhW
nrhy;Yk; tifapy;
Kw;wpYk; fUq;fw;fspdhy;
mikaTs;s Nfhapy;...

- ,d;iwa jpUg;gzp
fhl;rpfs; ghu;itapl
,q;Nf mOj;Jf...!
'fsg+kp> ghyhNthil gFjpfspy;
fhiuefu; mgptpUj;jp rigapd; FbePu;
tpepNahfk; rupahf ,y;iy"
    - kf;fs; Kiwg;ghL

fhiuefu; mgp;tpUj;jpr; rig mYtyfk; Kd;ghf 04.06.2017
Qhapw;Wf;fpoik ,d;W khiy xd;W $ba fsg+kp> ghyhNthil
kf;fs; Nkw;gb Kiwg;ghl;il Kd;itj;jdu;. ,d;W khiy fhiuefu;
mgptpUj;jp rigapd; epu;thf rig $l;lk; eilngWtjhf mwpe;J
mt;tYtyfk; Kd;dhs; kf;fs; jpuz;ldu;.

jw;NghJ fhiuefu; ghyhNthil Kj;Jkhup mk;ghs; Myaj;jpy;
tUlhe;jj; jpUtpoh ,lk;ngw;W tUtjhy; mq;F ,lk;ngWk;
md;djhdj;jpw;fhf FbePu; toq;FkhW gy jlitfs; Nfhupf;if
tpLj;Jk; mq;F FbePu; toq;fhikahy; md;djhdg; gzp
ghjpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; ,d;W cztUe;jpatu;fs; FbePu;
mUe;jKbahky; NghdjhfTk; Rl;bf;fhl;baJld; Myaj;jpypUe;j
gj;ju;fSk; Neubahf fhiuefu; mgptpUj;jpr; rig mYtyfj;jpy;
Neubahf te;J Kiwg;ghL Nkw;nfhz;ldu;. fhiuefu; gFjp kf;fSf;F
fhiuefu; mgptpUj;jpr; rigapduhy; tpepNahfpf;fg;gLk; FbePu;...

(NkYk;...)
fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpw;Fk;> 'vdJ
Cu; fhiuefu;" ,e;j ,izaj;jsj;jpw;Fk;
fdlh> xd;uhupNah rl;lkh mjpgu;
(Ministry of
the Attorney General)
jpizf;foj;jpy; ,Ue;J
fbjk;!
Rlr;Rl #lhd nra;jp:
2013 - 2015k; Mz;L fhyg;gFjpapy; fdlh fhiu fyhrhu
kd;wj;jpdhy; xU ,yl;rj;J 85 Mapuk; nlhyu;fs; (2 Nfhb
&gha;fs;) fhiuefu; kz;zpw;F mDg;gg;gl;Ls;sjhf 'vdJ Cu;
fhiuefu;" ,izaj;jsj;jpy; nra;jp ntspahdjhf nfhz;L
xd;uhupNah rl;lkh mjpgu; jpizf;foj;jpw;F xU rpyuhy;
mwpag;gLj;jg;gLs;sJ my;yJ Kiwg;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.

mjidaLj;J ,izaj;jsj;jpy; ntspahd nra;jpapd; mbg;gilapy;
mg;Nghija jiytu; jpU.jk;gpIah gukhde;juhrh mtu;fs;
xd;uhupNah rl;lkh mjpgu; jpizf;fsj;jpw;F KiwNa kd;wj;jpd;
Nkw;gb epjp mDg;gg;gl;lJ njhlu;ghf tpsf;fk; mspf;FkhWk;
02.06.2017 jpfjpaplg;gl;l fbjk; mDg;gg;gl;Ls;sJld;> 'vdJ Cu;
fhiuefu;" ,e;j ,izaj;jsj;jpw;Fk; mwpaj;jug;gl;Ls;sJ.

fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpd; epu;thf nraw;ghLfs; jw;nghOJ
jpU.ghyr;re;jpud; rghuj;jpdk; jiyikapy;
,aq;Ftjw;F 21.05.2017 md;W eilngw;w nghJf;$l;lj;jpd; NghJ
nghJr;rigapdhy; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJld;> jpU.utp utPe;jpud;
jiyikapyhd fle;j epu;thf rigapduhy; fle;j xU tUlj;jpw;Fk;
Nkyhf ifaspf;fg;glhj epiyapy; cs;s kd;wj;jpd; tq;fpf;
fzf;fpid ,d;dKk; R%fkhd Kiwapy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;
vdTk; mjid R%fkhd Kiwapy; ngw;Wf;nfhLf;f 5 Ngu;fs;
nfhz;l cgFO xd;Wk; mikf;fg;gl;Ls;sJk;>
kd;wj;jpd; tq;fpf;
fzf;Ffis fle;j xU tUl fhykhf ifaspf;f kWf;Fk;
Kd;dhs; epu;thf rigapd; jiytu;> nrayhsu;> nghUshsu;
kw;Wk; kd;wj;jpd; ngauhy; mj;JkPwpa tifapy; epu;thf
nraw;ghLfspy; <Lgl;l NkYk; %tu; cl;gl mWtu;fs;
nghJr;rigapduhy; mbg;gil mq;fj;jtu;fs; gjtpapy; ,Ue;J
jw;fhypfkhf ePf;fk; nra;ag;gl;Lk; jPu;khdk;
epiwNtw;wg;gl;bUe;jJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpd; jpU.jk;gpIah gukhde;juhrh
jiyikapyhd epu;thf rigapduhy; 05.05.2015 md;W fhiuefu;
ghlrhiyfspw;F toq;fg;gl;l xU Nfhb ,UgJ ,yl;rk; &gha;fs;
njhlu;ghf ngUk; kdf;fpNyrk; mile;j Kd;dhs; epu;thf rig
mq;fj;jtu;fs; xU rpyu; jpU.jk;gpIah gukhde;juhrh kw;Wk;
fzf;fha;thsu; jpU.fe;ijah fdfuhrh MfpNahupw;F vjpuhf
Chartered
Professional Accountants Ontario(CPA)
mikg;Gf;F ngha;fspd;
mbg;gilapy; KiwaPL nra;J mtu;fsJ fy;tpj;jifikfis
,of;f itf;Fk; Nehf;Fld; nraw;gl;Lf;nfhz;bUf;Fk; mNj
Ntisapy; Nkw;nfhz;L
Ontario Ministry of the Attorney General
jpizf;fsj;jpw;Fk; NkYk; gy ngha;fNshLk; Gfhufs;;
Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gJk; ,tw;wpid Neubahf 'Kj;J" vdg;gLk; egu;
Nkw;nfhz;L tUtJk; ,tupd; KOikahd gpd;dzpapy; Kd;dhs;
epu;thf rig cWg;gpdu;fs; kw;Wk; rpyu; ,Ue;J tUtJk; midtUk;
mwpe;J nfhs;sj;jf;fJ.

Mf nkhj;jj;jpy; fhiuefu; ghlrhiyfspw;F jpU.jk;gpIah
gukhde;juhrh jiyikapyhd epu;thf rigapduhy; 2013 - 2015k;
Mz;L fhyg;gFjpapy; KOikahfTk; Kw;whfTk; jPu;f;fkw Iak;
jpupgw fhiuefu; ghlrhiyfspw;F toq;fg;gl;l xU NfhbNa 20
,yl;rk; epue;ju itg;G cl;gl nkhj;jk; ,uz;L Nfhb &gha;fs;
KiwahfTk; rupahfTk; rl;lj;jpw;F mikthfTNk mDg;gg;gl;L
toq;fg;gl;lJ vd;gjid
Ministry of the Attorney General Clhfj;jhd;
njspT gLj;j Ntz;Lkhf ,Ue;jhy; mjidAk; jpU.jk;gpIah
gukhde;juhrh jiyikapyhd Kd;dhs; epu;thf rigapdu; epr;rakhf
nra;thu;fs; vd;gjidAk;> MdhYk; flTNs NeNu te;J nrhd;dhYk;
Nkw;gb xU rpy tpjz;lhthjpfs; mjid Vw;Wf;nfhs;sg;NghtJ
,y;iy vd;gJk; midtUk; mwpe;J nfhs;sj;jf;fJ.

02.06.2017 md;W jpfjpaplg;gl;l fbjk; 05.06.2017 ,d;W
jpq;fl;fpoik fpilf;fg;ngw;Ws;sJk; ,Jtiu ,e;j
,izaj;jsj;jpy; ,e;j tpguk; vLj;J tug;gLk; ,Jtiu jw;Nghija
jpU.ghyr;re;jpud; rghuj;jpdk; jiyikapyhd epu;thf rig
mq;fj;jtu;fspw;F ,J njhlu;ghd tplaq;fs;
mwptpf;fg;gltpy;iynad;gJk;  
Ministry of the Attorney General Clhf
jdpg;gl;l egu;fspw;Nf ,f;fbjk; mDg;gg;gl;Ls;sJ vd;gJk;
Fwpg;gplj;jf;fJ.

jftYf;fhf: Nkw;gb ghlrhiyfspw;F toq;fg;gl;l xU NfhbNa
,UgJ ,yl;rk; &gha;fspy; ,e;j ,izaj;jsj;jpd; njhFg;ghsu;
jpU.jPrd; jputpaehjd; mtu;fspdhy; 23 ,yl;rk; &gha;fSk;(20>000
nlhyu;fs;)> jpU.jk;gpIah gukhde;juhrh mtu;fspdhy; 10 ,yl;rk;
&gha;fSk; toq;fg;gl;Ls;sJld; jpU.jk;gpIah gukhde;juhrh
mtu;fs; jiytuhfTk;> jpU.jPrd; jputpaehjd; mtu;fs;
nrayhsuhfTk; nfhz;l epu;thf rigapduhy; Nkw;gb jpl;lk;
tFf;fg;gl;L xU tUl fhyj;jpDs; ,j;jpl;lk; g+u;j;jp
nra;ag;gl;Ls;sJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

NkYk; jftYf;fhf: 23.06.2013 md;W jpU.jk;gpIah
gukhde;juhrh jiyikapyhd epu;thf rigapy; nrayhsuhf gjtp
tfpj;j jpUkjp RNue;jpuFkhu; fUzhtjp rpy khjq;fspy; gjtpia
Ntiyg;gO fhuzkhf ,uh[pdhkh nra;J nfhs;s cgnrayhsuhf
,Ue;j jpU.khu;f;fz;L nre;jpy;ehjd; nrayhsuhf gjtp
Vw;Wf;nfhz;lhu;. 2013k; Mz;L eilngw;w fhiu tre;jk; epfo;tpd;
gpd;du;  23>000 nlhyu;fs; tiuahd epjp kd;wj;jpw;F
fpilf;fg;ngw;wij njhlu;e;J> mjid fhiuefu; ghlrhiyfspw;F
toq;f epu;thf rig vLj;Jf; nfhz;l jPu;khdq;fis Vw;Wf;nfhs;s
Kbahj epiyapy;.... fhiuefu; ,e;Jf; fy;Y}upf;F gy;Y}lf miw
mikj;Jf;nfhs;s 10 ,yl;rk; &gha;fSk;> aho;w;ud; fy;Y}upf;F
fzzp nfhs;tdtpw;fhf Nfhug;gl;l 3 ,yl;rk; &gha;fSk;
toq;Ftjhf epu;thf rigapd; jPu;khdj;ij Vw;Wf;nfhs;s Kbahj
epiyapy; nrayhsuhf flikahw;wpa jpU.khu;f;fz;L nre;jpy;ehjd;
kw;Wk; epu;thf rig cWg;gpdu;fshf flikahw;wpa
jpU.rq;fug;gps;is jtuhrh> jpU.fNzrd; jpUf;Fkud; MfpNahu;
mLj;jLj;J gjtp tpyfpdhu;fs;.
mjid njhlu;e;J
23.05.2014 md;W eilngw;w epu;thf
rigf;$l;lj;jpy; 13 Ngu;fs; nfhz;l epu;thf rigapduhy; jpU.jPrd;
jputpaehjd; mtu;fs; Vfkdjhf gjpy; nrayhsuhf njupT
nra;ag;gl;lhu;. mjd; gpd;dNu 2014k; Mz;L 'fhiu tre;jk;"
epfo;thdJ fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpd; 25tJ Mz;bid g+u;j;jp
nra;tjhy; kpfr;rpwg;ghfTk; gaDs;s tifapy; elhj;Jtjw;Fk;
mjd; %yk; fpilf;fg;ngWk; epjpapid fhiuefu; ghlrhiyfspw;F
toq;FtJ vdTk; epu;thf rigapy; jPu;khdpf;fg;gl;L> 05.05.2015 xU
tUlj;jpw;Fk; rpy ehl;fs; Fiwthd epiyapy; gytpjkhd
rpukq;fspw;F kj;jpapYk; ghlrhiyfspw;fhd xU Nfhb 20 ,yl;rk;
jpl;lk; epiwT nra;ag;gl;lJ. ,j;jpl;lkhdJ epu;thf rigapy;
jPu;khdpf;fg;gLk; nghOJ jpU.khu;f;fz;L nre;jpy;ehjd; mtu;fs;
fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpy; nrayhsuhfNth md;wp epu;thf rig
cWg;gpduhfNth flikahw;wtpy;iynad;gjidAk; njspthfTk;
cWjpahfTk; mwpe;J nfhs;sKbAk;.
fdlhtpy; irt Nfhapy;fspw;F Kjd;ikahdJk;>
Kd;khjpupAkhd nghJf;Nfhapy; wpr;kz;l; `py; ,e;J
Mya tUlhe;j tpehafu; cw;rt Nju;j;jpUtpoh
rpwg;ghf 07.06.2017 ,d;W Gjd;fpoik eilngw;wJ!
itfhrp ngsu;zkp jpdj;ij jPu;j;Njhw;rtkhff;nfhz;L mjw;F
Ke;ija jpdj;jpid thuj;jpd; ve;j fpoikahdhYk; mj;jpdj;ij
uNjhw;rtkhff;nfhz;L ,d;W Gjd;fpoik eilngw;w Nju;j;jpUtpoh
cw;rtj;jpd; NghJ ngUksthd fdlh tho; fhiu kf;fs; fye;J
tpehag;ngUkhdpd; ngUq;fUiz ngw;whu;fs;...
KOikahd fhl;rpfs; ,q;Nf mOj;Jf...!
fdlh fhiu fyhrhu kd;wk;
fhiuefupy; cs;s 12 Muk;g
ghlrhiyfspw;F 2015k;
Mz;L fhiuefu; mgptpUj;jp
rigapd; Clhf toq;fpa
xU Nfhb ,UgJ ,yl;rk;
&gh epue;ju itg;G
epjpahdJ vt;tifapy;
gad;ghl;by; cs;sJ vd;gJ
gw;wp fhiuefu;
fy;tpf;Nfhl;l mjpfhup
kw;Wk; fhiuefu; Muk;g
ghlrhiyfspd; mjpgu;fsJ
fUj;Jf;fis Neubahf
NfSq;fs;...!

,q;Nf mOj;Jf..! kpfTk;
njspthd tPbNah gpujp!
fdlh wpr;kz;l; `py; ,e;J Myaj;jpy;
07.06.2017 md;W eilngw;w Nju;j;jpUtpoh
fhtb tPbNah fhl;rpfs;!
tPbNah gjpTfs; jw;nghOJ
ghu;itapl KbAk;...
,izg;Gf;fis mOj;jTk;...!
fhiuefu; mgptpUj;jp rig jz;zPu;
ngsru; tpgj;jpy; ghupa Nrjk;!
(ahU Nghl;l rhgNkh!)
gpuhd;]; fhiu mgptpUj;jp rq;f
Kd;dhs; jiytu; jpU.jp.n[fd;ehjd;
itj;jparhiyfspw;F cjtp!
gpuhd;]; fhiu eyd;Gupr; rq;fj;jpd; Kd;dhs;
jiytu; jpU.jpy;iyak;gyk; n[fd;ehjd;
mtu;fs; %sha; $l;LwT itj;jparhiyf;F
9 Nehahsu; fl;by;fiysAk;> fhiuefu;
itj;jparhiyf;F xU fl;biyAk; fhiuefu;
mgptpUj;jp rigapd; Clhf md;gspg;ghf
toq;fpAs;shu;. ifaspf;Fk; epfo;tpd; NghJ
mtuJ rNfhjuu;fSk; mgptpUj;jp rig
epu;thfj;jpdUk; fye;J nfhz;L
rpwg;gpj;jpUe;jdu;...
NkYk; glq;fs; ghu;f;f
,q;Nf mOj;Jf..!
Gw;WNeha; itj;jpau;
Dr
.eluhrh n[aFkhu;
,yz;ldpy; Mjtd;
njhiyf;fhl;rpf;F toq;fpa
Neu;fhzy;!
-Neu;fz;ltu; jpU.,isajk;gp
jahde;jh
- ,yq;ifapy; Gw;WNeha;f;fhd
fhuzq;fs;
- mjw;fhd rpfpr;ir Kiwfs;
- njhz;L epWtdq;fspd; cjtpfs;...
- mur cjtpfs;
- itj;jpaupd; fy;tpf;fhyk;...
- aho; kf;fSk; Gw;WNeha;
rpfpr;irAk;...
- ntspehLfspy; itj;jpaJiwia
Nju;e;njLj;jtu;fs; Cupw;F nrd;W
fw;Wf;nfhs;s $bait..
'fhiu khjh ngw;nwLj;j ehj];tu khNkij"
ehj];tu ,irkzp> fhdnghopy;Nte;jd;> fhiuak;gjp
vd;.Nf.fNzrd; (12.02.1948 - 28.07.2001)
kz;izAk; kf;fisAk; tpl;L gpupe;J 16 Mz;Lfs;
Mfpd;w ,t;Ntisapy; vk;kdq;fspy; vd;nwd;Wk;
gRikaha; tho;e;J nfhz;bUf;Fk; md;dhupd;
epidTfs; gw;wpa Fwpg;G!
,q;Nf mOj;Jf..!
rilahsp Qhditutu;
Mya nghq;fy; tpoh!
13.06.2017
nra;jpfs;:

- fhiuefupy; fLk; tul;rp...

- kUjb gps;isahu; Nfhapypy; fUq;fy;ypdhy;
mikaTs;s jpupjs NfhGu Ntiyfs; Muk;gk;!

- fhiuefu; mgptpUj;jp rig jz;zPu; ngsru;
kPz;Lk; FbePu; tpepNahfj;jpy;..!

- fe;ju; Fz;L NkYk; Mokhf;fy; gzpapy;
jpU.Nt.rghypq;fk;...

NkYk; tpguk; glq;fs; ,q;Nf mOj;Jf..
fhiuefu; ghlrhiyfspy; ,Ue;J 7
khztu;fs; gy;fiyf;fof mDkjp!
2016 Mf];l; khjk; eilngw;w cau;ju
guPl;irapy; rpj;jpaile;j 7 khztu;fspw;F
gy;fiyf;fof mDkjp fpilj;Js;sJ. fhiu
,e;Jtpy; ,Ue;J 4 khztu;fSk;> aho;w;ud;
fy;Y}upapy; ,Ue;J 3 khztu;fspw;Fk;
gy;fiyf;fof mDkjp fpilf;fg;ngw;Ws;sjhf
ghlrhiyfs; rhu;ghf mwpaj;jug;gl;Ls;sJ.

aho;w;ud; fy;Y}upapy; ,Ue;J Kjy; jlitahf
tu;j;jf gpuptpy;
3 A rpj;jpfis ngw;w khztp
nry;tp kNdfup Rg;gpukzpak; mtu;fspw;F
Nguhjid gy;fiyf;fof tzpf Kfhikj;Jt
gPlj;jpw;F mDkjpfpilf;fg;ngw;Ws;sJld;>
2 A, 1
B
rpj;jpfisg; ngw;Wf;nfhz;l khztpf;F aho;
gy;fiyf;fof tzpf Kfhikj;Jt gPlj;jpw;F
mDkjp fpilf;fg;ngw;Ws;sJ...
NkYk;...
Gyikg;guprpy; fUj;juq;Ffs;
fhiuefu; ghlrhiyfspy;
eilngWkh..?
fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpd;
mDruizNahL fhiuefu;
mgptpUj;jp
rigapd; Vw;ghl;by;
tUle;NjhWk; 5k;
Mz;L
Gyikg;guprpy; guPl;ir
fUj;juq;Ffs; elhj;jg;gLtJ
midtUk;
mwpaj;jf;fJ.

Mf];l; 20 ,y; Gyikg;guprpy;
guPl;ir
eilngwTs;s epiyapy;
,t;tUlKk;
fUj;juq;Ffs;
elhj;Jtjw;F Mtz
nra;ag;gLkh
vd;gjw;F fhiuefu;
mgptpUj;jp
rig %yNkh md;wp fdlh
fhiu
fyhrhu kd;wj;jpd; ClhfNth

jkf;F ,d;dKk;
mwpaj;jug;gltpy;iy vdTk;>
,d;dKk; 2
khjq;fspw;Fk;
Fiwthd ehl;fNs
guPl;irf;F
cs;s epiyapy; Muk;g
ghlrhiy
epu;thfq;fs; tprdk; njuptpj;J

tUtjhf mwpag;gLfpd;wJ...
NkYk;...
Muk;g ghlrhiy Gjpa fl;blq;fs; jpwg;G
tpoh! 27.06.2017
aho;w;ud; fdp\;l tpj;jpahyak; kw;Wk; Rg;gpukzpak; tpj;jpah-
-
rhiy Mfpa ,U ghlrhiyfspYk; mikf;fg;gl;Ls;s Gjpa
,Ukhbf; fl;llq;fs
pd; jpwg;g tpoh epfo;T 27.06.2017 vjpu;tUk;
nrt;tha;f;fpoik ghlrhiy mjpgu;fspd; jiyikapy;
eilngwTs;sJ. jpwg;G tpohtpw;F gpujk mjpjpahf
rpWtu;
tptfhu ,uh[hq;f mikr;ru; jpUkjp tp[afyh kNf];tud;
mtu;fs;
fye;J nfhz;L Gjpa fl;llq;fisj; jpwe;J itf;f
cs;s
hu;.

mj;Jld; tye;jiy njw;F m.kp.j.f.ghlrhiyapy; fle;j tUlk;
mikf;fg;gl;L khztu;fspd; ghtidf;Fl;gLj;jg;gl;l tFg;giwf;
fl;llKk; md;iwa jpdk; Kw;gfy; 10.00 kzpastpy; ,uh[hq;f
mikr;rupdhy; cj;jpNahf g+u;tkhf jpwe;J itf;fg;gl cs;sJ.

tlkhfhzf; fy;tpj; jpizf;fsj;jpdhy; ,g;Gjpa fl;llq;fs;
mikf;fg;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.