kuz mwptpj;jy;fs;...!
,q;Nf mOj;Jf...!
,e;j ,izaj;jsj;jpd; fle;j
fhy gf;fq;fs;. fPo;tUk;
,izg;Gf;fis mOj;Jtjd;
%yk; fle;j 10 tUl gjpTfis
fhzyhk;...!
fhiuefu; JiwKfk; fpl;lq;fp gps;isahu;
Nfhapy; jpUg;gzp Ntiy fhl;rpfs; tPbNah
gjpT:
JiwKfk; fg;gy; fl;Lk; njhopw;rhiy kw;Wk;
JiwKfk; fhl;rpfs;:
06.02.2019
'vdJ Cu; fhiuefu;"
www.karainews.com Nritahsu;
nfsutKk; Nrit eyd; ghuhl;Lk;
2019
fhiu kz;zpd; tsu;r;rpapy; jhafj;jpy; gzp
Gupe;jtu;fs; kw;Wk; gzp Gupe;J tUgtu;fs; Vuhsk;
Vuhsk;. mur cj;jpNahfkhf ,Ue;jhYk;> jdpahu;
cj;jpNahfkhf ,Ue;jhYk;> murpay;thjpfshf
,Ue;jhYk;> nghJg;gzpahsu;fshf ,Ue;jhYk; jkJ
md;whl flikfspw;F Nkyhf xUgb Nky; nrd;W
Raeykw;w tifapy; fhiu kz;zpd; tsu;r;rpf;fhf
gzpGupe;J tUgtu;fis fhiuefupy; trpj;JtUk;
jw;Nghija Fbkf;fs; %ykhf ,dk; fz;L Nrit
eyd; ghuhl;b Nritahsu; nfsutj;jpidAk; toq;fp
tUfpd;wJ.

'vdJ Cu; fhiuefu;"
www.karainews.com 2017.12.31
md;W Kjd; Kiwahf 20 Nritahsu;fis ,dk;
fz;L fhiuefu; mgptpUj;jp rigapd; MjuTld;
Kjw;fl;lkhf nfsutpj;jpUe;jJ.

2019 ,Yk; Nkw;nfhz;L NkYk; nfsutj;jpid
toq;fTs;sJ. ,e;j ,izaj;jsj;jpd; thrfu;fs;
kw;Wk; fhiu kz;kPJ gw;Ws;stu;fs; jaT nra;J
jq;fsJ njupTfis fhuzq;fSld; mwpaj;jhUq;fs;.
thOk; NghNj tho;j;JNthk;.

2019 Nritahsu; nfsutKk; kjpg;spg;Gk; <oj;J
rpjk;guk; jpUntk;ghit cw;rt fhyj;jpd; NghJ
2020.01.05 Qhapw;Wf;fpoik fhiuefupy; eilngWk;.

ntspaplq;fspy; ,Ue;J flikf;fhf md;wp fhiu
kz;zpd; tsu;r;rpf;fh ghLgl;l kw;Wk; ghLgl;L tUk;
ey;Ys;sq;fis ,dk; fz;L NkYk; fhiu kz; tsu
tho;j;JNthk;. njhlu;GfSf;F
email:  
theesan@karainews.com
2017.12.31 md;W eilngw;w Nritahsu;
nfsutk; epfo;T gjpTfis ghu;itapl
,q;Nf mOj;Jf...!
fhiuefu; mgptpUj;jp rig nghJf;$l;lKk; Gjpa epu;thf rig
njupTk; MW khj fhykhf gpd;Nghlg;gl;l epiyapy;...
!
fhiuefu; mgptpUj;jp rigapd; nghJf;$l;lKk; Gjpa epu;thf rig njupTk;
,t;tUlj;jpd; [dtup my;yJ ngg;utup khjj;jpy; eilngw;wpUf;f Ntz;Lk;.
MdhYk; epu;thf rigapd; mrke;j Nghf;fpdhYk; fhiuefu; kf;fspd;
mrl;ilaPdq;fspdhYk; ,Jtiu gpd;Nghlg;gl;Ls;s epiyapy; ntFtpiutpy;
elhj;Jtjw;fhd Kaw;rpfis jw;Nghija jiytu; jpU.ehfypq;fk;
ghyr;re;jpud; mtu;fs; vLj;J tUtjhf mwpag;gLfpd;wJ.
fhiuefu; mgptpUj;jp rigapd; Clhf kl;LNk ntspehLfspy; ,lk;ngau;e;J
thOk; fhiuefu; kf;fspd; cjtpfis nrt;tNd nraw;gLj;j KbAk; vd;fpd;w
epyik ,Uf;fpd;w NghjpYk;> fhiuefu; ghlrhiyfs; kw;Wk; itj;jparhiy
vd;gtw;wpw;fhd cjtpfs; fpilf;fg;ngw;W tUfpd;w NghjpYk; jw;Nghija
epiyapy; fhiuefu; mgptpUj;jp rigapid gyg;gLj;jp mjD}lhf NkYk;
,d;iwa fhiuefu; mgptpUj;jpf;F Njitahd cjtpfis nra;J toq;f
fhiuefu; kf;fsplj;Nj cs;s mrke;j Nghf;fpdhy; ,it midj;Jk;
gpd;js;sg;gl;L tUfpd;wd.
jdpg;gl;l Nfhgjhgq;fs; Nghl;b nghwhik vd;git ,e;j gpd;dilTf;F
fhukhz tpsq;fp tUfpd;wd. jFjpAk; jpwikAk; Cu; Kd;Ndw;wk; fUjpa
Raeykw;w rpe;jid cs;s jFjp tha;e;j epu;thfj;jpid mikf;f Kbahj
#o;epiy Vw;gl;Ls;sJ. KfE}y; nra;jpfspdhYk; jFjp juhkw;w gyUk; Cu;
Kd;Ndw;wk; gw;wpa gFj;jwpT ,d;ikahYk; jk;ik jhNk jFjp
,y;yhtpl;lhYk; Kd;dpWj;Jk; nraw;ghLfspdhYk; nghJg;gzpahdJ ,d;iwa
fhyj;jpy; fhiuefupy; ngUk; gpd;dilit re;jpe;J tUfpd;wJ.

jaT nra;J KfE}y; thapyhf vLj;J tug;gLk; Mjhukw;w jdpg;gl;l
tpku;rdq;fis fUj;jpy; nfhs;shJ fsj;jpNy jkJ Neuj;jpid nrytpLk;
fy;tpahsu;fs; kw;Wk; mbg;gilapy; rKjha Kd;Ndw;wk; fUjp nraw;gl;LtUk;
Nritahsu;fs; fy;tpahsu;fs; fhiuefu; mgptpUj;jp rigapd; epu;thfj;jpd;
Clhf Cupw;Fk; Cu; kf;fspw;Fk; Nritahw;w fhiuefu; mgptpUj;jp rigapid
gyg;gLj;JkhW ,lk; ngau;e;j fhiu kf;fs; rhu;ghf Nfl;Lf;nfhs;fpd;wJ
'vdJ Cu; fhieufu;".
KfE}y; thapyhf nghwhik> Raeyk;> murpay; gpd;dzpfs; fhukhf
tpku;rdq;fis njuptpj;J tUgtu;fs; ahu; vd;gijAk; ,tu;fs; Cupw;fhf
kf;fspw;fhf vd;d nra;jhu;fs; vd;gijAk; fUj;jpy; nfhz;L mtu;fsJ
tpku;rdq;fis Gwf;fzpj;J Jzpe;J nraw;gl;L Ciu Kd;Ndw;WNthk;.

fhiuefupy; cs;s midj;J Nfhapy;fSk; Kjw;fl;lkhf Muk;g Kd;gs;spfs;
xd;iwahtJ jj;njLj;J fy;tpf;Fupa mbg;gil Muk;g Njitfis g+u;j;jp
nra;J itf;f Kd;tuNtz;Lk;.
Kd;gs;spfs; xt;nthd;wpYk; gzpahw;Wk; Mrpupau;fspw;F khjhe;jk; ,d;dKk;
8>000 &gha;fs; tiuahd khjhe;j rk;gsk; toq;fg;gl;Lf;nfhz;bUf; -ifapy;;
xt;nthU Nfhapy;fspYk; xUehs; jpUtpohtpw;fhf xd;wiu ,yl;rk; &gha;fs;
nrytplg;gLfpd;wJ. Nfhapy; epu;thfk; Kd;te;jhy; xUehs; jpUtpohtpw;F
nrythFk; epjpapd; 10 tpfpjj;jpid may; Muk;g gs;spf;F toq;f
Kd;tuNtz;Lk;. jpUtpoh cgafhuu;fs; %ykhf Muk;g Kd;gs;spfspw;fhf
cjtpfis ngw;W toq;f Ntz;Lk;.
Cu; Kd;Ndw;wk; fUjpa rpe;jid cs;stu;fis ,dk; fz;L fhiuefu;
mgptpUj;jp rigapd; epu;thfj;jpw;F njupT nra;Aq;fs;.
rilahsp Nfzp Gduikg;G fld;
ghf;fp gw;wpa mwptpj;jy;!
2015> 2016k; Mz;L fhyg;gFjpapy;
Gduikg;G nra;ag;gl;l rilahsp
Qhditutu; Nfhapy; Nfzpapd; Gduikg;G
gzpfspd; gpd;du; kPjkhf
nrYj;jg;glNtz;ba xd;wiu ,yl;rk;
&gha;fs; ,g;gzpfis Kd;dpd;W
nraw;gLj;jpa md;gu; xUtUf;F
nrYj;jg;glNtz;bAs;sjhfTk;> Gduikg;G
gzpfs; njhlu;ghd fzf;F tpguq;fs;
jpU.Nt.KUf%u;j;jp mtu;fspdhy; Nkw;ghu;it
nra;ag;gl;L fhiuefu; mgptpUj;jp
rigapduplk; ifaspf;fg;gl;Ls;sJ. Nkw;gb
nfhLf;fg;gl Ntz;ba fld; njhifapid
ngw;W toq;f fhiuefu; mgptpUj;jp rig
nghWg;Ngw;Wf;nfhz;Ls;sjhfTk; mjid
,k;khj Kbtpw;Fs; ngw;W toq;f
cWjpaspj;Js;sjhfTk; fhiuefu;
mgptpUj;jp rig nrayhsu; jpU.if.ehfuhrh
mtu;fs; ,t;tpizaj;jsj;jpw;F
njuptpj;Js;sJld; mJ njhlu;ghd fzf;F
tpguq;fisAk; njupag;Lj;jpAs;shu;.
,f;fld; njhifapid cldbahf toq;f
fhiuefu; mgptpUj;jp rigapdUf;F
cldbahf cjTkhW jho;ikAld;
Nfl;Lf;nfhs;fpd;wJ 'vdJ Cu; fhiuefu;"
NkYk; njhlu;GfSf;F 416 821 8390>
email.
theesan@karainews.com
my;yJ fhiuefu;
mgptpUj;jp rigapdUld; njhlu;G
nfhs;Sq;fs;.
1. jPrd; jputpaehjd; - 25>000 &gh
2.
3.
4.
5.
tye;jiy tlf;F m.kp.j.f.ghlrhiy mjpguhf
fle;j 7 Mz;Lfshf flikahw;wpa nry;tp
tpkyhNjtp tp];tehjd; mtu;fspw;fhd Nrit
eyd; ghuhl;L tpoh 15.06.2019 rdpf;fpoik
fhiuefu; irt kfh rig kz;lgj;jpy;
eilngw;w
J
tho;thjhuj;jpy; gpd;jq;fpa kf;fs; thOk; gFjp kf;fspd;
ghlrhiyahf tpsq;Fk; rilahsp gs;spf;$lj;jpy; fle;j
7 Mz;Lfshf tpUg;Gld; gzpGupe;j nry;tp tpkyhNjtp
tp];tehjd; mtu;fspd; gzp Xa;tpid Kd;dpl;L fyhepjp
M.jpahfuhrh mwf;fl;lis epu;thfk; rhu;ghf elhj;jg;gl;l
Nrit eyd; guhl;L tpohtpd; NghJ gy E}w;Wf;fzf;fhd
khztu;fs; gioa khztu;fs; kw;Wk; ngw;Nwhu;fs; fye;J
nfhz;L mjpgu; mtu;fspd; gzpapid guhl;b tho;j;J
njuptpg;ghu;fs; vd Vw;ghl;lhsu;fs; Vw;ghL nra;jpUe;j
NghjpYk; fhiuefu; fy;tpahsu;fs; kl;LNk fye;J nfhz;L
guhl;b thoj;jpdhu;fs;.
jw;NghJ E}w;Wf;F Nkw;gl;l khztu;fs; fy;tp gapd;WtUk;
rilahsp gs;spf;$lk; kw;Wk; mjd; Rw;W tl;lhu kf;fs;
khztu;fs; kw;Wk; mtu;fspd; ngw;Nwhu;fs; ,d;iwa jpdk;
rdpf;fpoik NkYk; jq;fs; gps;isfis ntspehLfspw;F
mDg;Gk; Nehf;fpy; fy;tp fw;gpf;Fk; Nehf;fpy;
Ntiyg;gOtpy; ,Ue;j fhuzj;jpdhy; fle;j VO
Mz;Lfshf rilahsp gs;spf;$lj;jpd; tsu;r;rpapy;
fhyj;jpw;Nfw;w gzp Gupe;j Mrhd; nry;tp tpkyhNjtp
tp];tehjd; mtu;fspd; Nrit eyd; ghuhl;Ltpohtpy;
fye;J nfhs;s Kbahky; Ngha;tpl;ljhf fsj;jpy; ,Ue;J
nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd.
'ed;wp nfl;l cyfklh"
,d;W eilngw;w Nrit eyd; guhl;L tpohtpy; fye;J
nfhz;l fy;tpahsu;fs; kw;Wk; Gifg;glq;fis fhz
,q;Nf mOj;Jf..!
Canada Day July 1st
fdlh fhiu fyhrhu
kd;wk; elhj;Jk; Nfhil
fhy xd;W$ly; gw;wpa
mwptpj;jy;!
August 04, 2019 Sunday
eilngwTs;s fhiu xd;W$ly;
epfo;tpw;F fdlh tho; fhiuefu;
kf;fs; midtiuAk; fye;J
rpwg;gpf;FkhW
Nfl;Lf;nfhs;fpd;whu;fs; fdlh
fhiu fyhrhu kd;wj;jpdu;.
gpujk tpUe;jpdu;
jpU.NtYg;gps;is jtuhrh
mtu;fs
fhiuefu; ,e;Jf;fy;Y}up epWTdu;
jpdKk; guprspg;G tpohTk;
04.07.2019
mjpgu; jpUkjp rpte;jpdp thfPrd;
jiyikapy; eluh[h Qhgfu;j;j
kz;lgj;jpy; 04.07.2019 tpahof;fpoik
eilngwTs;s Nkw;gb tpohtpw;F gpujk
tpUe;jpduhf FbtuT>Fbafy;T
jpizf;fs cjtpf;fl;Lg;ghl;lsUk;
gioa khztUkhd jpU.NtYg;gps;is
jtuhrh mtu;fSk; rpwg;G tpUe;jpduhf
jPtf tya gpujpf;fy;tpg;gzpg;ghsu;
jpUkjp epiw[h ka+ujhrd; mtu;fSk;
fye;J nfhs;fpd;wdu;.
nfsut tpUe;jpduhf fye;J nfhz;L
epWTdu; epidTg; NgUiuahw;Wfpd;whu;
fyheppjp tPukq;if ];uhypdh
Nahfuj;jpdk; mtu;fs;.
Nrit eyd; ghuhl;;Ltpoh
gw;wpa mwptpj;jy;
<oj;J rpjk;guk; 07.07.2019 eilngw;w Mdp cj;ju eNlru;
mgpN\f fhl;rpAk; tPjp cyhfhl;rpAk;...!
kuz mwptpj;jy;!
jpUkjp jpUkfs; fpU\;z%u;j;jp
khg;ghzt+up> fhiuefu;
(];fhGNuh fdlh)
Njhw;wk;:
05.01.1940


kiwT:
07.07.2019
tye;jiy tlf;F m.kp.j.f.(rilahsp) ghlrhiyapy; fle;j 7 Mz;Lfshf
jiyik Mrpupauhf flikahw;wpa nry;tp tpkyhNjtp tp];tehjd;
mtu;fspw;F ghlrhiy r%fk; elhj;jpa Nrit eyd; ghuhl;Ltpoh! 05.07.2019
jw;NghJ fhiuefupy; gpd;jq;fpa gFjp kf;fspd; khztu;fs;
fy;tp gapYk; ghlrhiyfspy; xd;whd Nkw;gb ghlrhiyapd;
tsu;r;rp fle;j 5 Mz;Lfspy; Fwpg;gplj;jf;fsT fy;tpapy;
Kd;Ndw;wk; ngw fhuzkhf fle;j 7 Mz;Lfs; mjpguhf
flikahw;wpa nry;tp tpkyhNjtp tp];tehjd; mtu;fspd;
flik Xa;tpidaLj;J mjpgupd; fle;j fhy Nritapid
guhl;b ngw;Nwhu;fs; gioa khztu;fs; kw;Wk; Mrpupau;fSld;
ghlrhiy r%fk; ,ize;J Nrit eyd; guhl;L tpohtpid
elhj;jpapUe;jJ.

,e;epfo;tpw;F epjpAjtp nfhLj;J MjuT mspj;jtu;fs;
tpguk; tUkhW:
NfhghyfpU];zd;(re;jpud;)> ju;kypq;fk;>
fNzrypq;fk;> fdfrghgjp> n[ajPgd;> ehfwQ;rpdp>
gpuNke;jpujPrd;> ehfuhrh> KUf%u;j;jp.

jdJ gzp Xa;tpw;F Kd;du; mjpgu; mtu;fs; jdJ nrhe;j
epjpapd; %yk; ghlrhiyapd; 104 mb ePskhd Nkw;F vy;iy
gFjpf;F jfuk; g+l;lg;gl;l Ntyp mikj;J nfhLj;Js;shu;
vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ...
(NkYk;...)
<oj;J rpjk;gu Guhzk;
fhiutsr; rUf;fk;> ghly;
145> rpukjhd rpwg;G
muRKiw apuz;lDs;Ns Nfhdhl;rp
afd;Wkf;f shl;rp nad;Dk;
ciukpFe;j jd;dhl;rp Nahq;fptU
kpe;ehsp Yyfp Ys;shu;
muRnra Kbahj nghJg;gzpfs;
jhQ;nra;t uj;jp wj;Jr;
rpuknkDe; jhdj;jh ypt;t+uhu;
nghJg;gzpfs; rpwf;fr; nra;thu;.
nghUs;:
murdhl;rp kf;fshl;rp vd;Dk; ,uz;L
tifahd murpay; KiwfSs;Ns>
murd; Ml;rp ePq;fp Nghf> kf;fs;
Ml;rp vd;W nrhy;yg;gLk; Gfo;kpFe;j
Rje;jpu Ml;rp tsu;e;J tUk; ,e;j
ehspy;> mr;Rje;jpu ehLfspy; cs;s
kf;fs; murhq;fj;jhuhw; nra;a
Kbahj nghJg;gzpfs; rpytw;iw
jhq;fNs nra;J nfhs;tu;. me;j
tifahd rpukjhdk; vdg;gLk;
clYiog;Gf; nfhilapdhy; ,e;jf;
fhiu ehl;bYs;s kf;fs; ehl;bw;Fg;
nghJthd njhz;Lfisr; rpwg;ghf
nra;J Kbg;ghu;.


- ethypa+u;g; Gytu;kzp Nrh.,sKUfdhuhy;
vOjg;gl;L 1972k; Mz;L <oj;J rpjk;gu
Njt];jhdj;jpduhy; ntspaplg;gl;l
'<oj;Jr; rpjk;gu Guhzk;" vd;Dk; E}ypy;
ntspahd ghly;.