Home
fdlh fhiu fyhrhu kd;wk; nghJf;$l;lKk; Gjpa epu;thf rig njupTk;...!
2019-2020
jiytu;
jpU.rptRg;gpukzpak;
rptuhkypq;fk;
nghUshsu;
jpUkjp ,e;jpuh
n[a
hde;jd;
nrayhsu;
jpU.MWKfk;
rpd;dj;jk;gp
24.03.2019 ,d;W Qhapw;Wf;fpoik khiy 2.30 kzpastpy;
];fhGNuh nguparptd; Myaj;jpy; eilngw;w fdlh fhiu
fyhrhu kd;wj;jpd; nghJf;$l;lj;jpd; NghJ 2019-2020
Mz;Lfspw;fhd Gjpa epu;thf rig njupT nra;ag;gl;lJ. 9
Ngu;fs; nfhz;l epu;thf rig fye;J nfhz;l
mq;fj;jtu;fspdhy; njupT nra;ag;gl;lJ.

jiytuhf fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpy; 2007-2008
fhyg;gFjpapy; mkuu; jpU.m.fUzhfud; mtu;fs; jiyikapy;
nghUshsuhf flikahw;wpatUk; Cu;g;gw;Wld; njhlu;e;J
nraw;gl;LtUgtUkhd
jpU.rptRg;gpukzpak;
rptuhkypq;fk;(GJNwhl;)
mtu;fSk;> nrayhsuhf kj;jpa
fpof;fpYk; fdlhtpYk; fzf;fpay; Jiwapy; gzpGupe;jtuhd
jpU.MWKfk; rpd;dj;jk;gp(fsg+kp) mtu;fSk;>
nghUshsuhf mkuu; Mrpupau; jk;gpuhrh tp];typq;fk;
mtu;fspd; kfSk; fdlhtpy; fzf;fpay; Jiwapy;
mq;fPfhuk; ngw;wtUk; jhaf eydpy; r%f nraw;ghLfspy;
<LgLgtUkhd
jpUkjp ,e;jpuh n[ahde;jd;(Mapyp)
mtu;fSk; njupT nra;ag;gl;Ls;sdu;.

mJ kl;Lkd;wp ,d;W eilngw;w nghJf;$l;j;jpd; NghJ
fdlhtpy; fzf;fpay; Jiwapy;
(CPA) fdba mq;fPfhuk; ngw;w
cWg;gpdu;fs; 8 Ngu;fs; fye;J nfhz;likAk; fdlh fhiu
fyhrhu kd;wj;jpd; fle;j fhy epjp nraw;ghLfs; cd;dpg;ghf
mtjhdpf;fg;gLtijAk; Cu;[pjk; nra;Js;sJ.

jw;NghJ mike;Js;s epu;thf rigapYk; fdlh fhiu
fyhrhu kd;wj;jpw;F Gjpa tuthf jpUkjp rptFkhu;
ehNf];tup
(CPA) mtu;fSk; epu;thf rig cWg;gpduhfTk;
njupT nra;ag;gl;Ls;shu;. mj;Jld; cgjiytuhf Kd;dhs;
jiytu; jpU.rghuj;jpdk; ghyr;re;jpud;(fzf;fpay; Jiw
Revenue Canada)> cg nghUshsuhf jpU.rptrk;G rptehjd;(CPA)
kw;Wk; Ngh\fu; jpU.fe;ijah fdfuhrh
(CPA, Xa;;Tngw;w
Revenue Canada fzf;fhsu;). ,t;thW jw;NghJ mike;Js;s 9
epu;thf cWg;gpdu;fisf; nfhz;l fdlh fhiu fyhrhu
kd;wj;jpd; epu;thfj;jpy; 6 epu;thf cWg;gpdu;fs; fdlhtpy;
fzf;fpay; Jiwapid gpujhd Jiwahf nfhz;L
tpsq;Fgtu;fs; vd;gJ mtjhdpf;f $baJ.
  
                
(CPA - Chartered Professional Accountants)
2017.07.09 ,y; mikag;ngw;w jpU.rghuj;jpdk;
ghyr;re;jpud; jiyikapyhd epu;thf rig fle;j
,uz;L Mz;Lfs; nghWikahfTk; epjhdkhfTk;
gzp Gupe;J gytpj tpl;Lf;nfhLg;gdTfs;>
mDrupg;Gfspw;F kj;jpapy; fhyj;jpd; Njitawpe;J
nraw;gl;L fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpid mjd;
tsu;r;rpg;ghijapy; ,l;Lr;nrd;Ws;sJ.


2016 kw;Wk; 2017 Mz;Lfspy; fle;j epu;thf rigfspdhy;
fhiuefu; ghlrhiyfspd; Njitfis Kd;dpl;L
Nrfupf;fg;gl;L tpl;Lr; nry;yg;gl;l 25>000 nlhyu;fis(30
,yl;rk; &gha;fs;) 2018 etk;gu; khjk; jhafj;jpy; fdlh
fhiu fyhrhu kd;wj;jpd; ngaupy; cs;s `l;ld; eh\dy;
tq;fp
fzf;fpy; epue;ju itg;gpy; ,l;Ls;sJ. mj;Jld;
jkJ epu;thf rigapdhy; fle;j ,uz;L Mz;Lfspy;
midj;J kd;wj;jpd; nraw;ghLfs; Nghf kPjkhf fdlh
fhiu kf;fshy; toq;fg;gl;l 20 ,yl;rk; &gha;fis
fle;j khjk; `l;ld; eh\dy; tq;fpapy; epue;ju itg;gpy;
,l;Ls;sJ.

nkhj;jkhf jpU.rghuj;jpdk; ghyr;re;jpud; jiyikapyhd
epu;thf rigapdu; fdlhtpy; fdlh fhiu fyhrhu
kd;wj;jpd; fle;j <uhz;L nraw;ghLfis Fwpg;gplj;jf;f
tpku;rdq;fs; vJTkw;w epiyapy; R%fkhf
nraw;gl;Ls;sJk;> kd;wj;jpd; rhu;ghf kz;zpd; ngauhy;
Nrfupf;fg;gl;l epjpfis nryT NghfTk; fle;j fhy
epu;thf rigapduhy; tpl;Lr;nry;yg;gl;l epjpapidAk;
KiwNa kz;zpw;Fk; kf;fspw;Fk; kd;wj;jpw;Fk;
kjpg;gspj;J epjpr;nraw;ghLfis epiwNtw;wpAs;sJk;>
,d;iwa jpdk; ntspaplg;gl;l epjpr;nraw;ghl;L mwpf;if
%yk; fz;L nfhs;sj;jf;fJ.

mJ kl;Lkd;wp fle;j <uhz;Lfs; fdlh fhiu
fyhrhu kd;wj;jpd; tUlhe;j nraw;ghLfs; gyTk;
Fwpg;gplj;jf;f rpyuJ xj;Jiog;G kw;Wk;
mDruizAld; eilngw;w NghjpYk; fle;j ,uz;L
tUlq;fspy; jpU.rghuj;jpdk; ghyr;re;jpud;
jiyikapyhd epu;thf rigapduhy; 10 ,yl;rk;
&gha;fspw;F Nkyhd epjp Cu; mgptpUj;jpf;fhf
mDg;gg;gl;Ls;sJk; NkYk; 25 ,yl;rk;
&gha;fspw;Fk; Nkyhd epjp jhafj;jpy; epue;ju
itg;gpy; ,lg;gl;Ls;sJk; tpae;J ghuhl;lg;gl
Ntz;baJ.


fhuzk; 2009 Kjy; 2013k; Mz;Lfspy; elhj;jg;gl;l
kd;wj;jpd; gytpj nraw;ghLfs; fdlh tho; fhiu kf;fs;
gyuJ xj;Jiog;GlDk; gyuJ mDruizAlDk;
elhj;jg;gl;
L jhaf cwTfspw;fhd cjtpfs; vd;Dk;
ngaupy;
('fhiu tpOJfs;") epjp Nrfupf;fg;gl;l NghjpYk;
ntWk; 5 ,yl;rk; &gha;fspw;Fk; Fiwthd epjp cjtp
kl;LNk mf;fhyq;fspy; mDg;gg;gl;Ls;sJk;> fdlh fhiu
fyhrhu kd;wj;jpd; 2009 Kjy; 2013k; Mz;L
fhyg;gFjpapy; flikahw;wpa epu;thf jiyikAk; epu;thf
epjp nraw;ghLfSk; kpfg;ngUk; jtwpid kd;wj;jpw;Fk;
fdlh fhiu kf;fspw;Fk; ,ioj;Js;sJ vd;gjid fhyk;
czu;j;jp epw;fpd;wJ. mf;fhyq;fspy; ntspaplg;gl;l epjp
mwpf;if kw;Wk; tq;fp fzf;Ffs; mjw;fhd gjpiy
nfhz;Ls;sJk; mjid NjitNaw;gl;lhy; kPsTk;
Muha;e;J nfhs;s Ntz;ba NeuKk; NjitAk; ,Ue;jhy;
cz;ikia tpUk;Gk; fhiu cs;sq;fs; nra;J nfhs;s
Ntz;Lk;.


fle;J Nghd fhyq;fis Muha;J nfhz;bU
e;jhy;
Kd;Ndw KbahJ vd;fpd;w thu;j;ijia nrhy;gtu;fs;
ngha;fis mDrupj;J NghfTk; ngha;au;fspw;F
tf;fPyhfTk; nraw;gLfpd;wtu;fs;
.

fle;J Nghd fhyq;fNs ,e;j kd;wj;jpd; mj;jpthuk;
vd;gij czu;e;J nfhz;lhy; mj;jpthuq;fis ehk;
,d;dKk; cWjpahf mikj;Jf;nfhs;Nthk;....
kz;zpw;fhfTk;... kf;fspw;fhfTk;... kd;wj;jpw;fhfTk;...!
fhiuefu; ,e;Jf;fy;Y}up gioa khztu; rq;f epu;thf
cWg;gpdu;fs; midtUk; jtpu;f;f Kbahj
fhuzq;fspdhy; fye;J nfhs;s
Kbatpy;iy.(Cu;g;gzpapy; nuhk;g gp]p)

fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpy; ,Ue;J fhiuefu;
,e;Jf;fy;Y}up gioa khztu; rq;fk; gpupe;J nfhz;Ls;sJ
vd;w fUj;jpw;F vtUk; te;Jtpl Ntz;lhk; vd;w
fUj;jpid fdlh fhiu kf;fs;
vLj;Jf;nfhz;LtpLthu;fNsh vd;W mQ;rp me;j mikg;gpd;
rhu;ghf fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpd; epue;ju
nrayhsuhf gyuhYk; mwpag;gl;l jpU.fdf rptFkhud;
mtu;fs; fye;J nfhz;L nksdkhf ,d;iwa $l;l
epfo;Tfis mtjhdpj;jJk; fdlh fhiu fyhrhu
kd;wj;jpd; rhu;ghf md;wp fhiu ,e;J gioa khztu;
rq;f nrayhsuhf kl;LNk fye;J nfhz;lijAk; gyUk;
mwpe;J nfhs;thu;fs;.

fhiuefu; ,e;Jf; fy;Y}upia jtpu;j;J fdlh fhiu
fyhrhu kd;wk; Cupw;fhd ve;j gzpfisAk;
epiwNtw;wptpl KbahJ vd;gJ vt;tsT ajhu;j;jNkh
mNj Nghy fdlh fhiu fyhrhu kd;wj;jpw;F vjpuhf
nraw;gl;lhy; kl;LNk fhiuefu; ,e;Jf; fy;Y}upf;fhd
nraw;ghLfis epiwNtw;w KbAk; vd;gjpy; me;j
mikg;gpd; rhu;ghf epu;thfpfs; ek;g itf;fg;gl;Ls;sJk;
ajhu;j;jkhf mwpe;J nfhs;sg;glf;$baJ.