Home
fdlh fhiu ,e;J gioa khztu; rq;fj;jpd; Vw;ghl;by; eilngw;w '#g;gu; rpq;fu;" rha; ruzpd;
,d;dpir Kof;fk; epfo;tpd; %yk; 20 ,yl;rk; &gha;fs; fhiu ,e;Jtpw;F fpilf;fg;ngw;Ws;sJ!
fdlh fhiu ,e;J gioa khztu; rq;fk; 5tJ Mz;lhf
19.05.2019 fle;j Qhapw;Wf;fpoik elhj;jpa ,d;dpir
fr;Nrup Clhf jpl;lkpl;ljd;gb ghlrhiyapd; mbg;gil
mj;jpahtrpa Njitfis fUj;jpy; nfhz;L epue;ju
itg;gpy; ,Ltjw;Fupa 20 ,yl;rk; &gha;fs; tiuahd
epjpapid Nrfupj;Jf; nfhz;Ls;sJ.
fle;j 4 Mz;Lfshf vt;tpj jpl;lq;fisAk; Kd;itf;fhJ
ghlrhiyf;fhf rq;fj;jpw;fhf vd elhj;jg;gl;l epfo;Tfspd;
%yk; ,JNghd;w ngUksthd MjuT
fpilf;fg;ngwtpy;iynad;gJk;> jpl;lj;jpid Kd;dpWj;jp
elhj;jg;gl;l epfo;tpd; %yk; Fwpg;gpl;l rpy E}W kf;fs;
fye;J nfhz;l epfo;tpd;  %yk; 20 ,yl;rk; &gh
Nrfupf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJ ftdpf;fj;jf;fJ.

fdlhtpy; tjpAk; fhiu ,e;Jtpd; gioa khztu;fs;
kw;Wk; fdlh tho; ,ir urpfu;fs; gyUk; ,e;epfo;tpy;
fye;J nfhs;stpy;iynad;gJk;> fhuzk; fye;J nfhz;lhy;
jkJ nghf;fw;Wf;Fs; ,Ue;J Ie;Njh gj;Njh nfhLf;f
Ntz;Lk; vd;gjhy; gzj;jpw;fhf Gwf;zpj;jtu;fs; gyiu
,e;j ,izaj;jsk; ,dk;fz;Ls;sJ.

"#g;gu; rpq;fu;" rha; ruz; mtu;fs; kpfTk; gpugy;ak; kpf;f>
rpwe;j fu;ehlf rq;fPj gpd;dzpapy; ,Ue;J te;jtu; vd;gJk;>
Clf ntspr;rj;jpd; %yk; cyfshtpa jkpo; kf;fspdhy;
ed;F mwpag;gl;ltuhf ,Ue;j NghjpYk; tpoh eilngw;w
kz;lgj;jpy; 200 Ngu;fs; tiu mkuf;$ba Mrdq;fNs
epuk;gpapUe;jJk; Vw;ghl;lhsu;fs; Kiwahf tpsk;guq;fis
Nkw;nfhz;L fdlh tho; ,ir urpfu;fspw;F
njupag;gLj;jtpy;iynad;gJld;> fdlh tho; fhiu  ,e;J
gioa khztu;fs; kl;Lk; gq;Fnfhs;syhk; vd;gJ Nghd;w
gpuk;ikia cz;L gz;zpapUe;j fhuzj;jpdhy; Fwpg;ghf
aho;w;ud; fy;Y}up gioa khztu;fNsh md;wp fhiuefupd;
kw;iwa gFjpapy; trpj;j gyUk; fye;J
nfhs;stpy;iynad;gJk;> 80 tPjkhdtu;fs; fhiuefu;
tye;jiy gFjpia Nru;e;jtu;fs; kl;LNk fye;J
nfhz;bUe;jhu;fs; vd;gJk; ftdpf;fj;jf;fJ.

fdlhtpy; ePz;l thu tpLKiw kl;Lkd;wp fle;j
Qhapw;Wf;fpoik ,t;tUlj;jpy; Kjd; Kiwahf 26 ghif
nry;rpa]; ntg;g epiyahfTk; rpwe;j fhyepiyapidAk;
nfhz;L tpsq;fpa NghJk; gyuhYk; fye;J nfhs;s
Kbatpy;iy vd;gJld; xU rpwe;j fu;ehlf rq;fPj
fr;Nrupapid jtwtpl;Lk; cs;shu;fs; vd;gJ Raeyq;fSld;
kl;Lk; nrawg;gLk; fdlh tho; fhiu kf;fspd;
vz;zq;fisAk; gpujpgypj;Js;sJ.

,d;dpir epfo;T %yk; fdlh tho; fhiu kf;fs;
jdpg;gl;lstpy; toq;fpa epjp ntWk; rpy Mapuq;fNs
Mdhy; mDruizahsu;fs; tpsk;guj;jpw;fhf md;wp
ghlrhiyapd; Kd;Ndw;wk; fUjp Mapuf;fzf;fhd
nlhyu;fis ms;sp toq;fpajd; %yNk ,e;j Fwpg;gpl;l
jpl;lj;jpw;fhd epjpahd 20 ,yl;rk; &gha;fs; ,e;epfo;T
%yk; ngwg;gl;Ls;sJk; fdlh tho; fhiu kf;fs; mwpe;J
nfhs;s Ntz;bajhFk;.

fdlhtpy; tjpAk; gy fhiuefu; ngw;Nwhu;fs; jq;fs;
gps;isfis gytpjkhd fiy tFg;Gfspw;Fk; nfhz;L
nrd;W gapw;Wtpg;gNjhL gy;yhapuf;fzf;fhd nlhyu;fs;
nryT nra;J mjw;fhd muq;Nfw;wq;fisAk; NkilNaw;wp
tUfpd;whu;fs;. Mdhy; fiy gapYk; gy khztu;fs; kw;Wk;
mtu;fsJ ngw;Nwhu;fs; gyiuAk; cyfg;Gfo;ngw;w rpwe;j
fu;ehlf ,ir gpd;dzpapy; te;j rha; ruzpd; ,ir
epfo;tpy; fhzKbahjpUe;jJ vd;gJ fiyf;Nfh md;wp
fhiuefUf;Nfh my;yJ fhiu ,e;Jtpw;Nfh ePq;fs;
kjpg;gspg;gjhf njupaNt ,y;iy.
mDruizahsu;fs; ms;sp toq;Ftjhy; fdlhtpy; $ba
rjtPjkhd fhiuefu; kf;fs; $bapUe;J Fspu;fha;e;J
nfhz;bUf;fpd;whu;fs; vd;gJk; mjid ,e;j ,izaj;jsk;
ntspg;gilahf njuptpg;gijAk; jtpu;f;f KbahJ cs;sJ
vd;gJk; ntspg;gil.

fiyahdJ fw;W mwpe;J nfhs;tijtpl Nfs;tp Qhdj;jpd;
%yNk KOik ngWk; vd;gJ ajhu;j;jkhd cz;ikahFk;.
gpujk tpUe;jpduhf fye;J nfhz;lhu; jpU.rpw;wk;gyk;
jpUQhdrk;ge;jd; mtu;fs;
kq;fs tpsf;Nfw;wpatu;fs;
fhiu ,e;J gioa khztu; rq;f jiytu;
jpU.ehfypq;fk; FQ;rpjghjk;
,d;dpir fr;Nrup toq;fpa gf;f
thj;jpa FOtpdUld; rha; ruz;
fhiu ,e;J gioa khztu; rq;fj;jpduhy; gzk; nfhLj;J
fle;j fhyq;fspy; glkhf;fg;gl;l NghjpYk; tpUg;G ntWg;Gf;fs;
fhuzkhf Gifg;glq;fis fhl;LtjpYk; vLj;J tUtjpYk;
vLj;j glj;ij nfhLg;gjpYk; ghugl;rkhf ele;J nfhs;sg;gl;lJ.
nrd;w tUlk; Gifg;glj;jpw;fhf 950 nlhyu;fs; nryT
nra;ag;gl;Ls;s NghjpYk; ,t;tUlk; ,dhkhf glk;
vLj;Jf;nfhLf;f mNj Gifg;glf;fhuu;fs; Kd;te;Js;sjhfTk;
nrayhsupdhy; mwptpf;fg;gl;bUe;jJ.

nrhe;jkhf Gifg;glk; vLj;jhYk; mjpy; RaeyNehf;NfhL
glq;fhl;l ehk; Kd;du; Kide;jJ ,y;iy. Mdhy; ,e;j
tpohtpy; gyUk; glnkLj;jhYk; VNjh cupikNahL ehk; vLj;j
glq;fis ngUikf;fhfNt vLj;J tUtjpy; NkYk; ngUik
milfpd;Nwd;.

- vdJ Cu; fhiuefu; -