Home
'fsg+kp> ghyhNthil gFjpfspy; fhiuefu; mgptpUj;jp rigapd; FbePu; tpepNahfk; rupahf ,y;iy"
                                                     -kf;fs; Kiwg;ghL

fhiuefu; mgp;tpUj;jpr; rig mYtyfk; Kdghf 04.06.2017 Qhapw;Wf;fpoik ,d;W khiy xd;W $ba
fsg+kp> ghyhNthil kf;fs; Nkw;gb Kiwg;ghl;il Kd;itj;jdu;. ,d;W khiy fhiuefu; mgptpUj;jp
rigapd; epu;thf rig $l;lk; eilngWtjhf mwpe;J mt;tYtyfk; Kd;dhs; kf;fs; jpuz;ldu;.

jw;NghJ fhiuefu; ghyhNthil Kj;Jkhup mk;ghs; Myaj;jpy; tUlhe;jj; jpUtpoh ,lk;ngw;W tUtjhy;
mq;F ,lk;ngWk; md;djhdj;jpw;fhf FbePu; toq;FkhW gy jlitfs; Nfhupf;if tpLj;Jk; mq;F FbePu;
toq;fhikahy; md;djhdg; gzp ghjpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; ,d;W cztUe;jpatu;fs; FbePu;
mUe;jKbahky; NghdjhfTk; Rl;bf;fhl;baJld; Myaj;jpypUe;j gj;ju;fSk; Neubahf fhiuefu;
mgptpUj;jpr; rig mYtyfj;jpy; Neubahf te;J Kiwg;ghL Nkw;nfhz;ldu;. fhiuefu; gFjp kf;fSf;F
fhiuefu; mgptpUj;jpr; rigapduhy; tpepNahfpf;fg;gLk; FbePu; Nrit rPuhdKiwapy; ,lk;ngWtjpy;iy
vdTk; fhiuefu; fsG+kpg; gpuNjrj;jpw;fhd FbePu; Nritia rPuhf Nkw;nfhs;SkhW Nfhup mg;gFjp
kf;fs; xd;wpize;J fhiuefu; mgptpUj;jp rig mYtyfk; Kd;ghf xd;W $b fhiuefu; mgptpUj;jpr;
rigapduplk; Nfhupf;ifia Kd;itj;jdu;.

fhiuefupy; fLk; tul;rp epyTfpd;wJ. fsG+kpg; gpuNjj;jpy; cs;s ePu; epiyfs; midj;Jk; tw;wp
tuz;Ltpl;ld FbePUf;fhf kf;fs; ngUk; rpukq;fis vjpu;Nehf;fp cs;s ,e;j Ntisapy; fhiuefu;
mgptpUj;jpr; rigapdhy; elj;jg;gl;L tUk; FbePu; NritahdJ jkJ gFjpf;F rPuhff; fpilg;gjpy;iy
vdTk; midj;J kf;fSf;Fk; rPuhff; fpilf;Fk; tz;zk; toq;fNtz;Lk; vdTk; Nfl;Lf;nfhz;ldu;.

ghupa fl;llg; gzpfSf;F FbePiu toq;Ftjid epWj;jp Fbg;gjw;F xU nrhl;L ePUkpd;wp mtjpg;gLk;
fhiuefu; kf;fs; ePu; mUe;jp capu; tho;tjw;F cjTkhW
rpth jp.kNfrd; jiiyikapYk;>
jpU.MWKfk; Nahfypq;fk; nrayhsuhfTk;>  gz;bju; K.R.NtyhAjgps;is nghUshsuhfTk;
cs;spl;l epu;thfj;jplk; cUf;fkhff; Nfhupf;if tpLj;Js;sdu;.

jw;NghJ fhiuefUf;fhd FbePupid fhiuefu; mgptpUj;jpr; rig> fhiuefu; gpuNjr rig kw;Wk; jdpahu;
XUtUk; fhiuefUf;F ntspapypUe;J jpdrup Rkhu; XU ,yl;rk; yPw;uu; tiuapyhd FbePiuf; vLj;J
te;J tpepNahfpf;fpd;wdu;. mtw;Ws; ngUksT ePiu fhiuefu; mgptpUj;jpr; rigapdNu tpepNahfpj;J
tUfpd;wdu;. tul;rpapd; Nfhug;gpbapy; fhiuefu; kf;fs; jw;NghJ rpf;fpapUg;gjdhy; ,q;Fs;s midj;J
kf;fSk; ngw;Wf;nfhs;sj;jf;f tifapy; rPuhd Kiwapy; FbePupid tpepNahfpf;FkhW NfhupAs;sdu;
kf;fs;.

fhiuefu; mgptpUj;jpr; rigapd; epu;thf rigf; $l;lk; ,d;W khiy ,lk;ngWtjid mwpe;J Rkhu;
[k;gjpw;F Nkw;gl;l Gyk;ngau; kw;Wk; cs;Su; fsG+kp tho; kf;fs; rig mYtyfj;jpw;F Kd; xd;W $b
gpd;tUk; Nfhupf;iffis Kd;itj;jdu;.

01. ghyhNthil Kj;Jkhup mk;ghs; Myaj;jpw;F cldbahf FbePu; toq;f Ntz;Lk;.
02. fsG+kpg; gpuNjrj;jpw;F xOq;fhd Kiwapy; FbePu; tpepNahfpf;fg;gl Ntz;Lk;
03. fsG+kpf;fhd FbePu; tpepNahfj;ij cWjpg;gLj;j ,g;gFpapypUe;J xUtu; epakpf;fg;gl Ntz;Lk;.

Nkw;gb Nfhupf;iffisr; nrtpkLj;j jiytu; rpth.jp.kNfrd; KjypU Nfhupf;iffisAk; cldbahf
nraw;gLj;jTk;> FbePu; tpepNahf Copau;fis tutioj;J cldbahf FbePu; tpepNahfj;jpy; ,g;gFjpf;F
gFjp kf;fspw;F Vw;gl;l mnrsfupaq;fis tpsf;fpaJld;> tpepNahfj;jpy; Vw;gLk; jtWfisAk;
Nfl;lwpe;J nfhz;lhu;.

epu;thf rigAld; cldbahf MNyhrid elhj;jp vjpu;tUk; 15k; jpfjp Kjy; Gjpa eilKiwiag;
gpd;gw;wp midj;J kf;fSf;Fk; FbePupid ghFghbd;wp rPuhf tpepNahfpg;gjw;fhd eltbf;ifis
Nkw;nfhz;Ls;sjhf mwpaKbfpd;wJ. epu;thf rigf; $l;lk; ,d;W ,uT tiu njhlu;e;jjhfTk;> fhiuefu;
mgptpUj;jp rig epu;thf rig cWg;gpdu;fs; ghFghbd;wp Cu;g;gzpapy; <Lgl rgjk;
vLj;Jf;nfhz;ljhfTk; mwpag;gLfpd;wJ.
NkYk; glq;fs; ,q;Nf mOj;Jf..!
fhiuefu; mgptpUj;jp rig jz;zPu; ngsru; tpgj;jpy; ghupa Nrjk;!
,yz;ld; fhiu eyd;Gupr;rq;fj;jpduhy; md;gspg;ghf toq;fg;gl;l fhiuefu;
mgptpUj;jp rigf;F nrhe;jkhd FbePu; gTru; fle;j rdpf;fpoik
tpgj;jpw;Fs;shfp ghupa Nrjk; mile;Js;sJ.

Nkw;gb rk;gtk; 10.06.2017 fle;j rdpf;fpoik fhiy %sha; gpujhd tPjpapy;
fhiy 8 kzpastpy; ,lk;ngw;Ws;sJ.

FbePiu Vw;wpf;nfhz;L fhiuefiu Nehf;fp %sha; tPjpapd; Clhf te;j gTru;
kPJ mt;tPjptopNa te;j caukhd ghu Cu;jp xd;W njhiyNgrp ,izg;G
fk;gpfspy; nfhOtp ,Oj;jjhfTk; mjd; fhuzkhf fk;gq;fs; rupe;J
tpOe;jjhfTk; mtw;wpy; xd;wp gTru; kPJ tpOe;jjhfTk; Xl;Ldu;
nja;thjPdkhf capu; jg;gpAs;shu; vd;gJk; njuptpf;fg;gLfpd;wJ.

rk;gt ,lj;jpw;F fhiuefu; mgptpUj;jp rig jiytu; cl;gl epu;thf rig
cWg;gpdu;fSk; cldbahf tpiue;J nrd;W Nkw;nfhz;L eltbf;iffspy;
<Lgl;ldu;.

fhiyapy; eilngw;w ,r;rk;gtj;ij njhlu;e;J gy kzpNeuk; ,t;tPjp
jilg;gl;bUe;jjhfTk; gy kzp Neuk; fopj;Nj nghyprhUk; njhiyNgrp
njhiynjhlu;G epWtdj;jpdUk; rk;gt ,lj;jpw;F tUif je;J
tprhuizfis Nkw;nfhz;L Mtz nra;jhu;fs; vdTk; mwpag;gLfpd;wJ.
IaNfh ahU Nghl;l rhgNkh...!

fle;j thuk; rupahf 7 ehl;fs; Kd;djhf vLj;J tug;gl;l
nra;jp xd;wp ,e;jg;gf;fj;jpd; ,Wjpapy; ,izf;fg;gl;Ls;sJ...!